Thông tin và lời bài hát: Ngao Sò Ốc Hến

Ngao Sò Ốc Hến Trường Xuân (Bói Ngao), Thanh Điền (Huyện Trìa), Thanh Kim Huệ (Thị Hến), Nam Hùng (Thầy Đề), Tô Kim Hồng (Bà Huyện), Giang Châu (Trùm Sò)...

CẢM NHẬN CỦA BẠN