Đờn ca Tài tử

Đảo Ngũ Cung

Hòa đờn

1355
1354
Hành Vân

Hòa đờn

1322
1295
Ngũ Đối Hạ

Hòa đờn

1285
Phụng Cầu

Hòa đờn

  • 1279
Hòa Duyên

Hòa đờn

  • 1274
Rao - Cổ Bản

Hòa đờn

  • 1219
Ngươn Tiêu Hội Oán

Ba Tu - Út Tỵ

  • 1215