Tải Bài Hát

Đoạn Tuyệt

Năm Sa Đéc - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Nga - Thành Được

Tác giả:Duy Lân - Thể loại: Cải lương