Mỵ Châu - Trọng Thủy

Bảo Quốc - Lệ Thủy - Phương Quang

4361 Cải lương
Con Chim Sáo

Hoài Vĩnh Phúc - Thoại Miêu

2742 Vọng cổ
  • 2285
Gánh Lúa Đêm Trăng - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu
Gánh Lúa Đêm Trăng

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu