Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

3824 Cải lương