Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1161 Bài hát
1341 Vọng cổ
1340 Vọng cổ
1334 Đờn ca Tài tử
Hòa Duyên

Hòa đờn

1322 Đờn ca Tài tử
Phụng Cầu

Hòa đờn

1321 Đờn ca Tài tử
Ngũ Đối Hạ

Hòa đờn

1321 Đờn ca Tài tử
Văn Hường Đi XuKi

Văn Hường

1295 Vọng cổ
1288 Vọng cổ
1281 Vọng cổ
Trúc Lan Phương Tử

Hữu Phước

1276 Vọng cổ
1270 Đờn ca Tài tử
Ngươn Tiêu Hội Oán

Ba Tu - Út Tỵ

1268 Đờn ca Tài tử