Danh sách bài hát (87 bài hát)

Bát Bản Chấn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

2927 Đờn ca Tài tử
Khúc Ca Hoa Chúc

Hòa đờn

2906 Đờn ca Tài tử
2833 Đờn ca Tài tử
Trường Tương Tư

Hòa đờn

2733 Đờn ca Tài tử
2696 Đờn ca Tài tử
Hòa Đờn

Hòa đờn

2691 Đờn ca Tài tử
Khúc Ca Hoa Chúc

Hòa đờn

2683 Đờn ca Tài tử
Xàng Xê - Lớp 1

Hòa đờn

2677 Đờn ca Tài tử
Hòa Tấu Nam Xuân

Hòa đờn

2643 Đờn ca Tài tử
Hòa Đờn Tài Tử

Hòa đờn

2604 Đờn ca Tài tử
Ngựa Ô Nam

Hòa đờn

2542 Đờn ca Tài tử
Nam Ai - Lớp Mái

Hòa đờn

2529 Đờn ca Tài tử