Danh sách bài hát (3 bài hát)

Hai Phương Trời Cách Biệt

Hà Thanh - Út Bạch Lan

4518 Vọng cổ
Xóm Đêm

Hà Thanh - Hùng Cường

2842 Vọng cổ
Cánh Buồm Chuyển Bến

Hà Thanh - Thanh Hải

2695 Vọng cổ