Danh sách bài hát (13 bài hát)

Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

10077 Vọng cổ
Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền

6989 Cải lương
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

6302 Vọng cổ
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

5276 Cải lương
Ni Cô Và Kiếm Sĩ

Diệu Hiền - Minh Cảnh

4105 Vọng cổ
Mắt Em Là Bể Oan Cừu

Diệu Hiền - Hữu Phước - Minh Cảnh

3316 Cải lương
Đã Lỡ Rồi

Diệu Hiền - Hữu Phước

3291 Vọng cổ
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

1583 Cải lương
1490 Vọng cổ
Tình Cô Thợ Cấy

Diệu Hiền

1476 Vọng cổ
1362 Vọng cổ
Người Ấy Là Anh

Diệu Hiền

402 Vọng cổ
-->