Tải Bài Hát

Trăng Rụng Xuống Cầu

Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

Tác giả:Hoàng Thi Thơ - Tử Lang - Thể loại: Vọng cổ