Tải Bài Hát

Bên Bờ Suối Vắng

Ngọc Giàu

Tác giả:Thanh Sơn - Viễn Châu - Thể loại: Vọng cổ