Danh sách bài hát (9 bài hát)

Tây Thi

Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang

6530 Cải lương
Thiệp Hồng Báo Tin

Mỹ Châu - Tài Bửu Bửu

6385 Vọng cổ
Hoa Mười Giờ

Lệ Thu - Tài Bửu Bửu

5670 Vọng cổ
Chiều Lên Bản Thượng

Lệ Thủy - Tài Bửu Bửu

4686 Vọng cổ
Ngõ Hồn Qua Đêm

Lệ Thủy - Tài Bửu Bửu

4169 Vọng cổ
Nhạc Sầu Tương Tư

Lệ Thu - Tài Bửu Bửu

4054 Vọng cổ
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

3891 Cải lương
Phiên Khúc Một Chiều Mưa

Mỹ Châu - Tài Bửu Bửu

3524 Vọng cổ
Sở Vân Cưới Vợ

Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương

3183 Cải lương
-->