Danh sách bài hát (9 bài hát)

Thiệp Hồng Báo Tin

Mỹ Châu - Tài Bửu Bửu

5631 Vọng cổ
Hoa Mười Giờ

Lệ Thu - Tài Bửu Bửu

4927 Vọng cổ
Tây Thi

Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang

4896 Cải lương
Chiều Lên Bản Thượng

Lệ Thủy - Tài Bửu Bửu

3877 Vọng cổ
Ngõ Hồn Qua Đêm

Lệ Thủy - Tài Bửu Bửu

3504 Vọng cổ
Nhạc Sầu Tương Tư

Lệ Thu - Tài Bửu Bửu

3332 Vọng cổ
Phiên Khúc Một Chiều Mưa

Mỹ Châu - Tài Bửu Bửu

2948 Vọng cổ
Sở Vân Cưới Vợ

Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương

2710 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

2695 Cải lương