Danh sách bài hát (11 bài hát)

Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

8777 Vọng cổ
Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền

5975 Cải lương
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

5732 Vọng cổ
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

4552 Cải lương
Ni Cô Và Kiếm Sĩ

Diệu Hiền - Minh Cảnh

3428 Vọng cổ
Mắt Em Là Bể Oan Cừu

Diệu Hiền - Hữu Phước - Minh Cảnh

2933 Cải lương
Đã Lỡ Rồi

Diệu Hiền - Hữu Phước

2876 Vọng cổ
Tình Cô Thợ Cấy

Diệu Hiền

1231 Vọng cổ
1119 Vọng cổ
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

1077 Cải lương
1059 Vọng cổ