Đoàn Người Ra Đi - Hòn Vọng Phu 1

Đoàn Người Ra Đi - Hòn Vọng Phu 1

Trình bày: Mỹ Châu

Tác giả:Lê Thương - Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Đoàn Người Ra Đi - Hòn Vọng Phu 1

Đoàn Người Ra Đi - Hòn Vọng Phu 1

CẢM NHẬN CỦA BẠN